inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - normativi složeni artikli
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Izdvojeni fondovi

Opis prozora
Rekapitulacija prometa

Å to su fondovi ?
Fondovi su izdvojene računi na kojima se bilježi svaka uplata (kada kupac plati račun) i isplata (kada Vi platite ulazni račun).
Program razlikuje dvije vrste fondova i to Osnovni i Korisnički

Osnovni fondovi

su fondovi koje program sam kreira i Vi kao korisnik ih ne možete brisati ili mijenjati.
Popis osnovnih fondova
Porezi - svaka porezna tarifa na popisu poreza ima pridruženi fond. Na te fondove se nakon što kupac plati račun izdvaja iznos tog poreza na računu.
Npr. ukoliko Vam kupac plati račun u iznosu 123,00 kune, na fond PDV 23% biti će uplaćeno 23 kune. Kada vi plaćate ulazni račun, a na računu ste definirali poreznu stopu 23%, iznos poreza PDV 23% na tom računu biti će plaćen sa fonda PDV 23%.

Nabava - Na ovaj fond se nakon što kupac plati račun izdvaja nabavni iznos robe na plaćenom računu.
Npr. ukoliko Vam kupac plati račun u iznosu 123,00 kune na kojem je nabavni iznos robe 50,00 kuna, na fond poreza će biti izdvojen iznos poreza, a na fond Nabava će biti uplaćeno 50,00 kuna.
Kada vi plaćate ulazni račun, nabavni iznos robe na tom računu biti će plaćen iz fonda Nabava.

Osnovni fond (zarada) - Na ovaj fond se uplaćuje zarada po artiklima (robi ili uslugi) koji nisu dodijeljeni ni jednom korisničkom fondu
Npr. ukoliko Vam kupac plati račun u iznosu 123,00 kune na kojem je nabavni iznos robe 50,00 kuna, na fond poreza će biti izdvojen iznos poreza, a na fond Nabava 50,00 kuna, a ostatak (marža) od 50 kn biti će uplaćen na fond Zarada.
Ukoliko sve artikle raspodijelite na korisničke fondove, ovaj fond neće imati prometa.

Nepotpuna plaćanja - ukoliko ste u program omogućili višekratno plaćanje ulaznih i/ili izlaznih računa - na ovom fondu će se bilježiti takve uplate/isplate.
Nakon što je račun u cijelosti plaćen sve uplate/isplate na ovom fondu se poništavaju i ukupan plaćeni iznos računa će se raspodijeliti po gore opisanim fondovima. Dakle, ovaj fond služi za bilježenje uplata po računima koji nisu u potpunosti plaćeni.

Korisnički fondovi

Korisnički fondovi su fondovi uz koje morate vezati artikle da bi se na njima automatski bilježila zarada po plaćanju računa koji sadrže artikle u fondu.
Korisnički fondovi mogu imati podfondove kojima se mora definirati koliki postotak uplate na glavni (roditelj) fond se izdvaja u podfond.
Primjer - Ukoliko definirate korisnički fond npr. Moj fond kojemu zatim dodijelite sve artikle (robu/usluge). Nakon toga tom fondu dodate podfondove "Porez na dobit 25%" i "Moja zarada 75%".
Kada tako definirate fond - marža sve račune koje nakon unosa fonda označite na popisu računa kao plaćene biti će uplaćena na Moj fond
U podfond Porez na dobit će biti uplaćeno 25% iznosa marže, a u podfond Zarada 75% (ako je npr. uplata bila 100,00 kn u podfond Porez na dobit biti će uplaćeno 25 kn, a u fond Zarada 75 kn).
Također, podfondovi mogu imati i svoje podfondove, a maksimalan broj takvih podfondova je sedam.

Opis prozora

Prozor za unos i evidenciju normativa i grupiranih artikala sastoji se od dvije cjeline.
1. Popis fondova
2. Popis artikala i prometa na na fondu
Popis izdvojenih fondova
Iznad popisa fondova nalazi se altna traka sa gumbima za unos, promijenu, brisanje i rekapitulaciju
U desnom okviru nalazi se tabulator sa prikazom artikala koji su vezani uz fond označen na popisu. U tabulatoru "Prometi" se nalazi tablica sa pregled prometa po fondu i komande za slobodan unos prometa

Unos novog fonda

Kod unosa fonda je potrebno samu upisati naziv fonda, dok se kod unosa podfonda mora i definirati postotak koji će se odvajati na podfond.
Prozor za unos novog fonda

Slobodan unos

Slobodan unos je uplata ili isplata na fond koju Vi sami unosite. Takvi prometi nisu povezani sa ulaznim ili izlaznim računima.
Prozor za slobodan unos prometa

Rekapitulacija prometa

U procesu rekapitulacije program će izračunati promete po fondovima na temelju nekoliko opcija koje mu zadate.
U tim opcijama se definira sa kojeg fonda će se plaćati nabava i porez na plaćenim ulaznim računim koji sadrže robu sa skladišta. Plaćanje kupca se rekapitulira prema fondovima koji su uneseni u bazu. Ukoliko niste unijeli niti jedan korisnički fond marža na računim će biti uplaćena na Osnovni fond.
Ukoliko imate definirane korisničke fondove, marža sa plaćenih računa će biti uplaćena na te fondove i njihove podfondove ukoliko ih imaju.
Opcije rekapitulacije prometa po fondovima
Ukoliko na ulaznim računima imate prolazne stavke koje nisu vezane nabavu robe na skladištu (npr. račun za telefon) na prozoru "Potrebne intervencije" morate odabrati iz kojih fondova će biti isplaćena nabavna vrijednost takvih stavki i iznos poreza. Intervencije na rekapitulaciji

Slično:
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Moj e-Račun
ePlati
Proizvodnja
Servis
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos novog partnera
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta


Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008