inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - izrada i manipulacija ponuda i faktura (računa)
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Prodaja na rate i periodični dokumenti

Prodaja na rate

Prodaja na rate je "fakturiranje" jednog računa ili ponude na proizvoljni broj rata. Ukupan iznos računa koji želite prodati na rate se podijeli sa brojem rata i tako se dobije iznos svake rate.
Dinamiku rata možete definirati na unosu ponude ili izlaznog računa. Na račun dodajte artikle ili usluge i prije samog sprmanja označite opciju "Prodaja na rate". Program će od Vas zatražiti da definirate opcije i vremensku dinamiku izrade rata.
Opcije na temelju kojih se definira prodaja na rate :

Definiranje prodaje na rate

Program će spremiti prodaju na rate i automatski generirati račun ili ponudu za prvu ratu. Na datum slijedeće rate program će Vam prikazati upozorenje i ponuditi izradu ponude ili računa za tu ratu. Taj proces se ponavlja sve do nastupa zadnje rate.

Izrada periodičnih dokumenata

Definiranje vremenske dinamike izrade periodičnih ponuda ili računaPeriodični dokumenti su ponude ili računi koje ćelite ponavljati u određenom periodu ili određeni broj puta. Definiranje periodične izrade dokumenta se odigrava kod samog unosa ponude ili računa. Prije spremanja računa označite kvačicu "Periodični ..." i kliknite na gumb spremi. Tada će program od Vas zatražiti da definirate vremenski interval između izrade dokumenata i odaberete opciju završetka akcije.
Vremenske intervale između izrade određujete slično kao i definiranje rata sa razlikom u tome da ne možete odrediti svaki datum izvršavanja posebno.
Nakon što definirate dinamiku izrade periodičnih dokumenata još Vam je preostalo da odredite opciju završetka akcije. Na raspolaganju su Vam tri opcije :

Prozor za pregled, mijenjanje postavki i brisanje prodaja na rate i peiodičnih dokumenata

Prozor se sastoji od tri osnovne cijeline
    1 - Konrola za odabir vrste dokumenata (prodaja na rate ili periodični dokumenti) za koje želite pregled.
    2 - Popis prodaja na rate ili periodičnih dokumenata sa opcijom filtriranja popisa prema vremenskom intervalu ili kupcu.
    3 - Panel za pregled i promijenu opcija
Odabirom stavke na popisu (2) panel (3) se popunjava opcijama tog dokumenta. Ukoliko se radi o prodaji na rate program že prikazati tablicu sa ratama, a ukoliko o periodičnoj prodaji program še tablicu popuniti popisom dokumenta koji su već generirani. Opcije možete i promijeniti i jedina stavka koja se ne može mijenjati su već izvršene rate.
Brisanje - prodaje na rate i periodične dokumente možete obrisati klikom na link "Briši" u popisu (2). Ponude ili računi koji su generirani na temelju stavke NEĆE biti obrisani. Program će obrisati samo definicije rata ili periodičnih dokumenata.
Prozor za promijenu opcija ili brisanje prodaja na rate ili periodičnih dokumenata

Slično:
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Moj e-Račun
ePlati
Servis
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos nove usluge
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta


Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008